021-22352127

مولارژ (حجم سازی)

1395/3/12

متد مولارژمعنای کار کردن روی مانکن و یا در اصطلاح خیاطی کار به روش حجمی است .در آمریکا و ایتالیا با این روش خیاطی سریع و آسان انجام میدهند.لباسهای عربی پرکاررا نیز می توان با این روش آماده کرد.در این روش زمان کمتری برای طراحی و برش گذاشته میشود که لازمه آن ساخت مانکن با سایز شخص میباشد.               

نام نویسنده آموزشگاه طراحی و دوخت متخصص