021-22352127

برنامه کلاسها

نام دوره

روز

ساعت

شهریه

مدت دوره

نازک دوز

شنبه – دوشنبه-چهارشنبه

9-12

 

4-5 ماه

ضخیم دوز

یکشنبه – سه شنبه

9 -12

 

4-5 ماه

لباس شب و عروس

یکشنبه –سه شنبه

9-12

 

 

شلواردوز

یک شنبه _سه شنبه

9 -12

 

1 ماه

نقاشی روی پارچه

شنبه - دوشنبه

9-12

 

8 جلسه

تزیینات لباس